Renginių nėra.
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimas

              Bukonių kaimo bendruomenė 2011 ir 2012 metais įgyvendino projektą „Bukonių krašto partizanų aukų paminėjimas ir įamži­nimas" pagal strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Jonavos rajono kaimo vietovėse" prioriteto „Kaimo vietovių konkurencin­gumo stiprinimas ir bendruomeninio verslumo skatinimas" prie­monę „Gyvenamosios vietovės perspektyvų formavimas ir projek­tinės veiklos organizavimas".

Bendra projekto vertė - 38 125 litai: 30 500 Lt - Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyven­dinimas" priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" lėšos, 7 625 Lt - Jonavos rajono savivaldybės administracijos finansavimas. Jonavos rajono savivaldybės administracija - projekto partneris projekto tęstinu­mui užtikrinti, kad padėtų įgyvendinti vietos plėtros strategiją, aktyvindama gyventojus, puoselėdama tradicijas, ugdydama ne tik bendruomeniškumą, pilietiškumą ir patriotizmą, bet ir ma­žindama socialinę atskirtį.

Vykdydama projekto veiklas, bendruomenė įgyvendino Vaclovo Slivinsko, kilusio iš Bukonių seniū­nijos Mimainių kaimo, idėją. Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Bukonių krašte yra partizaninių kovų daly­vių ir liudininkų, tačiau krašto isto­rija nėra aprašyta ir įamžinta. Buvo būtina sukaupti informaciją apie pokario metu vykusį pasipriešinimą okupaciniam režimui. Be to, laikui bėgant laisvės kovų liudininkų, atsi­menančių tuometinius įvykius, lieka vis mažiau. V.Slivinskas keletą metų kruopščiai rinko informaciją apie partizaninį judėjimą Bukonių krašte. Tačiau medžiagos rinkimo ir sistemi­nimo teritorija sparčiai plėtėsi. Buvo surinkta daug vertingos medžiagos apie Vyčio apygardos ir gretimų Didžiosios Kovos bei Prisikėlimo apygardų partizanų kovas bei dau­gybė nuotraukų, liudijančių to meto įvykius. Knygos recenzentas Vaidas Banys teigia, kad V.Slivinsko knyga- albumas „Partizaninis judėjimas vi­durio Lietuvoje" - vertingas leidinys, papildantis Lietuvos istoriją.

Pastačius paminklą žuvusiems už Lietuvos laisvę bei pažymėjus 5 laisvės kovų vietas kaimuose aplink Bukonis, atsirado tinkamos vietos, kur vyks žuvusių jų už Lietuvos lais­vę, Vilties ir gedulo dienų bei kitų istorinių įvykių minėjimai.

Siekiant projekto bendrojo tik­slo: telkti Bukonių bendruomenę bendrai veiklai, išsaugant ir puo­selėjant pilietiškumą, patriotizmą gimtajam kraštui, pagarbą žmogui ir istorijai, bendruomenių šventė­je, skirtoje Bukonių krašto laisvės kovų dalyviams atminti, dalyvavo Jonavos, Kėdainių rajonų įstaigų, bendruomenių žmonės bei savivei­klininkai, Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos

mokamojo pulko karai.

Autorius Dalia Autukienė

 

 

Sprendimas
Visos teisės saugomos. Jonavos VVG. 2010